10 najczęstszych błędów w pozwie rozwodowym – jak ich uniknąć?

Kobieta pisząca pozew rozwodowy

Rozwód bywa trudnym emocjonalnie doświadczeniem, przy tym często sprawiającym formalne trudności. Pierwszą z jaką spotyka się potencjalny rozwodnik jest sporządzenie pozwu rozwodowego. Jak to zrobić aby uniknąć błędów i zbędnego stresu? Przedstawiamy 10 najczęstszych błędów, które pojawiają się w pozwach o rozwód. Przeczytaj, jak ich uniknąć.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest pismem procesowym, które inicjuje postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej. Rozwód – stanowiący oficjalne rozwiązanie związku małżeńskiego w Polsce – może nastąpić tylko i wyłącznie za pomocą prawomocnego wyroku sądu.

Wyróżniamy kilka rodzajów rozwodów, a każdy z nich wymaga sporządzenia nieco innego pozwu. Główny podział to podział na rozwody bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie, przy czym tych pierwszych jest w Polsce statystycznie więcej.

Rozwody bez orzeczenia winy zazwyczaj przebiegają sprawniej. Jeśli więc małżonkom uda się wypracować wspólne stanowisko w kwestii zakończenia związku małżeńskiego, w pozwie należy zawrzeć wniosek o rozwód za porozumieniem stron.

Sąd wówczas nie będzie orzekał o tym po czyjej stronie leży wina rozkładu pożycia małżonków. Nie istnieje możliwość napisania wspólnego pozwu rozwodowego.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku podział na powoda i pozwanego pozostaje w zasadzie bez znaczenia. Jeden z małżonków musi złożyć stosowny pozew, w którym znajdzie się wniosek o rozwód bez orzekania o winie.

Nieco inaczej wyglądał będzie rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Wówczas strona inicjująca postępowanie musi uzasadnić swoje stanowisko, przedstawiając dowody na to, że to współmałżonek ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu rozwodowego?

Dokumenty załączane do pozwu rozwodowego można podzielić na te konieczne i opcjonalne.

Osoby planujące złożenie pozwu o rozwód mają zazwyczaj wiele pozornie prostych pytań, jak na przykład: czy do pozwu rozwodowego potrzebny jest pesel? Tak, a przynajmniej strony powodowej.

Co więcej, konieczne w pozwie jest wskazanie danych małżonków, takich jak imię i nazwisko czy adres.

Pozew musi zostać złożony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach do sądu, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali i jeśli choć jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa. W przeciwnym wypadku odpowiednim będzie sąd okręgowy miejsca stałego pobytu strony pozwanej.

Jeśli ta okoliczność także jest niemożliwa do spełnienia, sąd określa się na podstawie miejsca zamieszkiwania powoda.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Z całą pewnością odpis pozwu, potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 600 zł, zupełny odpis aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.

W sytuacji w której sąd podczas sprawy rozwodowej będzie orzekał o wysokości alimentów zbada on zarówno koszty wychowania i utrzymania małoletniego dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodziców.

Niezbędne może okazać się więc wykazanie zarobków, co jest możliwe np. poprzez przedstawienie zaświadczenia o zarobkach z okresu ostatnich 3 miesięcy albo rocznych deklaracji PIT. W przypadku przedsiębiorców mogą to być np. dokumenty księgowe albo zeznania podatkowe.

Jakie dokumenty do pozwu rozwodowego załączamy w dalszej kolejności? To już kwestia indywidualna dla każdej sprawy i choćby z tego powodu warto rozważyć konsultację ze specjalistą, który konkretnie ustali co jest potrzebne do pozwu rozwodowego w danej sytuacji.

Krótko mówiąc są to wszystkie dokumenty które mogą stanowić dowód w procesie, takie jak np. faktury czy paragony dokumentujące wydatki związane z utrzymaniem swoim czy małoletniego dziecka.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest znacznie bardziej wymagający w zakresie dowodów. To w gestii strony leży udowodnienie winy współmałżonka. Zależnie od okoliczności wskazujących winę, przyda się różny materiał dowodowy.

Do takowych zaliczyć można dokumenty medyczne (wyniki badań, obdukcje lekarskie), zdjęcia, potwierdzenie założenia tzw. „niebieskiej karty”, wiadomości tekstowe wymieniane między małżonkami, nagrania wideo, jak również raporty detektywistyczne i wszelkie inne materiały mogące udowodnić np. zdradę czy stosowanie przemocy.

W późniejszym etapie postępowania przydać mogą się zeznania świadków, czy opinie biegłych specjalistów.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego jest konieczną formalnością przy podjęciu decyzji o rozwodzie. Przede wszystkim, aby odpowiedzieć na pytanie, co jest potrzebne do napisania pozwu rozwodowego, należy sięgnąć do ogólnych wymogów formalnych dla pism procesowych.

Pozew rozwodowy zawierać musi koniecznie następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia pisma;
 • oznaczenie sądu i wydziału wraz ze wskazaniem adresu;
 • dane powoda i pozwanego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL – przynajmniej powoda);
 • oznaczenie pisma (“Pozew o rozwód bez orzekania o winie/z orzekaniem o winie”);
 • wskazanie żądania pozwu;
 • dodatkowe wnioski (np. wnioski dowodowe);
 • uzasadnienie pozwu rozwodowego;
 • własnoręczny podpis;
 • oznaczenie załączników.

Jak napisać wniosek o rozwód który zawieramy w pozwie? Przede wszystkim należy napisać o co wnosimy przytaczając raz jeszcze dane stron, datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz numer aktu małżeństwa, ze wskazaniem rodzaju rozwodu.

W tym miejscu zamieścić należy także wedle potrzeb:

 • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci wraz z ich imionami i nazwiskami oraz datą i miejscem urodzenia;
 • uregulowanie kwestii związanych z władzą rodzicielską;
 • ustalenie kontaktów rodzicielskich;
 • wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.

Można też wnosić o  nieorzekanie o pewnych kwestiach, takich jak np. kontakty z dzieckiem czy korzystanie ze wspólnego mieszkania.

Warto w tym miejscu zamieścić także wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania. Zabezpieczenie takie jest instrumentem stosowanym na czas trwania procesu – strona może domagać się, aby sąd już na wczesnym etapie postępowania zobowiązał drugiego małżonka na czas trwającego postępowania np. do zaspokajania potrzeb rodziny lub realizowania zobowiązań alimentacyjnych, czy też rozstrzygnął o kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej lub kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Dalsza część pozwu stanowi uzasadnienie powyższych wniosków, poparte odpowiednim materiałem dowodowym, a zakończone podpisem oraz wykazem załączników.

Czy pozew rozwodowy można napisać odręcznie? Z całą pewnością konieczny będzie własnoręczny podpis, ale co do zasady nie poleca się sporządzać tak całego pozwu – brak czytelności może doprowadzić jedynie do przedłużenie postępowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zgłosić się do specjalisty który zapewni kompleksową pomoc w napisaniu pozwu rozwodowego.

Kto napisze pozew rozwodowy za Ciebie? Chociaż nie ma w tej kwestii przymusu adwokacko-radcowskiego, warto w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do specjalisty, który zapewni kompleksową pomoc w napisaniu pozwu rozwodowego.

Usługi kogoś z odpowiednią wiedzą, kto napisze pozew rozwodowy dopasowany do potrzeb danej sprawy mogą okazać się nieocenione i znacznie usprawnić cały proces.

Błędy sporządzanie przy pisaniu pozwu rozwodowego

Mimo wielu istniejących poradników zdarzają się notorycznie błędy w pozwach sporządzanych przez osoby nieobeznane z tematem.

Do najpopularniejszych z nich zaliczyć można:

 1. Brak oznaczenia sądu, do którego pismo jest skierowane, rodzaju pisma, danych powoda i pozwanego, podpisu, wymienienia dołączanych do wniosku załączników, czy dowodu uiszczenia opłaty sądowej/wniosku o zwolnienie z tej opłaty z oświadczeniem o stanie majątkowym.
 2. Bezrefleksyjne korzystanie z gotowych wzorów czy kreatorów pozwów sądowych. Każdy rozwód jest nieco inny i w każdym przypadku należy obrać inną drogę argumentacji oraz podkreślić inne aspekty danej sprawy, stąd też postawienie na pozew rozwodowy online wygenerowany przez stronę internetową w kilka minut nie zawsze jest dobrym pomysłem. Oczywiście wszystko zależy od jakości takiego pisma oraz źródła jego pochodzenia. W przypadku kontaktu z adwokatem, mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który wysłucha i doradzi w naszym konkretnym przypadku. Powtarzalne pismo rozwodowe nie zawsze jest sposobem na szybszy rozwód – może wręcz wydłużyć proces ze względu na braki formalne czy treściowe. W przypadku korzystania z tego typu narzędzi na pewno nie warto robić tego bezrefleksyjnie.
 3. Brak wniosku o zabezpieczenie. Sprawa rozwodowa może w najgorszym przypadku toczyć się latami, o czym warto pomyśleć wcześniej załączając do pozwu wniosek o zabezpieczenie na czas postępowania. Sąd w ramach zabezpieczenia może ustalić na czas postępowania obowiązek alimentacyjny, kontakty z dziećmi czy też kwestie dotyczące elementów władzy rodzicielskiej.
 4. Brak sygnatur wcześniejszych spraw, jeżeli jakieś się między pozwanym a powodem toczyły. Takich jak sprawy dotyczące ustalania/pozbawienia władzy rodzicielskiej, zniesienia wspólności majątkowej, czy alimentów.
 5. Pozew pozbawiony jest pozbawiony konkretów. Konkretne wnioski i dostosowane do nich uzasadnienie oraz materiał dowodowy są konieczne, aby pozew rozwodowy był skuteczny.
 6. Wniosek rozwodowy jest za długi. Często na poparcie określonego stanowiska przytaczane są twierdzenia oczywiste, niewymagające podkreślenia albo zbędne ze względu na „temat” tekstu, co wynika prawdopodobnie z błędnego przekonania, że im dłuższy pozew, tym lepszy. Z praktyki wynika jednak, że pisma procesowe warto pisać „zwięźle i na temat”.
 7. Brak neutralności języka. W tekście pozwu należy unikać nacechowania emocjonalnego, pytań retorycznych i innych środków charakterystycznych dla języka mówionego.
 8. Brak komunikatywności tekstu, niestosowanie określonej konwencji językowej.
 9. Brak taktyki procesowej i inicjatywy dowodowej. Jeszcze przed rozpoczęciem sporządzania pozwu należy zadać sobie pytanie, co chcemy osiągnąć i jakie są niezbędne do tego środki. Istotne jest odpowiednie wnioskowanie i konkretna argumentacja. To po naszej stronie leży obowiązek udowodnienia danych faktów, co warto robić konstruktywnie, względnie wyczerpująco i w sposób konsekwentny.
 10. Działanie pod wpływem emocji. Często powód wcześniej wymienionych błędów, czasem jeszcze kolejnych. Sprawa rozwodowa to coś, co nierzadko silnie wzburza emocjonalnie, a jednocześnie coś, do czego należy podejść ze spokojem i chłodną głową. Jeżeli sprawia Ci to trudność, warto skorzystać z pomocy adwokata który pomoże przejść przez cały proces sprawnie i uniknąć możliwych negatywnych skutków.

Ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata?

Jednym z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarkę haseł związanych z rozwodem jest „pozew rozwodowy – koszt”, co nie jest właściwie niczym szczególnie zaskakującym. Jednocześnie nie da się znaleźć na to pytanie uniwersalnej i jednoznacznej odpowiedzi.

Koszt pozwu rozwodowego u adwokata, podobnie jak koszt rozwodu, uzależniony jest od stopnia skomplikowania danej sprawy. Adwokat wyceniając pozew uwzględni choćby dodatkowe żądania dotyczące małoletnich dzieci, podział wspólnego majątku, orzekanie przez sąd o winie za rozpad małżeństwa.

Dlaczego warto rozważyć zatrudnienie adwokata? Skorzystanie z pomocy specjalisty stanowi istotne ułatwienie w trudnym czasie rozwodu i często przyspieszenie jego biegu.

Kancelaria Dudek & Kozłowski na przestrzeni lat zdążyła pomóc wielu osobom borykającym się ze skomplikowanym procesem rozwodowym. Możemy zarówno napisać pozew rozwodowy w Twoim imieniu, jak i być Twoim przedstawicielem w czasie trwania postępowania, kompleksowo zabezpieczając Cię przed możliwymi negatywnymi skutkami rozwodu.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z pozwem rozwodowym – skontaktuj się z nami.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie