FAQ – Najczęstsze pytania naszych klientów

Publikujemy zbiór odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez Klientów naszej kancelarii adwokackiej. Dotyczą one spraw rozwodowych, spadkowych i karnych. Jeśli nie znalazłeś/-aś odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami w celu umówienia się na prywatną poradę prawną.

Sprawy rozwodowe

 • Ile kosztuje rozwód?

  Stała opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie).

  Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować profesjonalny pełnomocnik, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

  Należy pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie.

  W zależności od przebiegu sprawy należy się liczyć również z tym, że strony mogą ponosić koszty związane z przeprowadzaniem poszczególnych dowodów (np. opinii biegłych).

 • Jak napisać pozew rozwodowy?

  Pozew rozwodowy musi czynić zadość wymaganiom określonym przepisami prawa dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.) oraz zawierać elementy dodatkowe określone w art. 187 k.p.c.

  A zatem, pozew o rozwód musi zawierać:

  • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (właściwy miejscowo sąd okręgowy),
  • Imiona i nazwiska stron, ich adresy zamieszkania i numery PESEL oraz imię i nazwisko pełnomocnika procesowego oraz jego adres,
  • Oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód),
  • Dokładne oznaczenie żądania (wskazanie, czy powód domaga się rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie lub z winy jednej albo obu stron, czy powód domaga się alimentów na swoją rzecz i na rzecz wspólnych, małoletnich dzieci stron oraz w jakiej wysokości, w jaki sposób powód chce, aby sąd orzekł o ustaleniu kontaktów ze wspólnymi, małoletnimi dziećmi stron itd.),
  • Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądania strony oraz ewentualnie uzasadniających właściwość sądu,
  • Podpis strony lub jej pełnomocnika,
  • Wymienienie załączników.

  Inne, dodatkowe elementy pozwu o rozwód to:

  • Wniosek o zabezpieczenie powództwa (np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania o rozwód),
  • Wnioski dowodowe (dowód z przesłuchania świadków, dowód z opinii biegłego, dowód z dokumentu itd.),
  • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

  Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty od pozwu oraz o załączeniu do pozwu dowodu jej uiszczenia.

  Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu? Do pozwu o rozwód należy także obowiązkowo załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci – odpisy skrócone aktów urodzenia tych dzieci.

  Pozew składa się w dwóch egzemplarzach (wraz ze wszystkimi załącznikami) we właściwym sądzie okręgowym (można złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu lub nadać listem poleconym).

 • Ile trwa rozwód?

  Wszystko zależy od stopnia zawiłości sprawy, zakresu postępowania dowodowego, zgłaszanych przez strony w toku sprawy wniosków, ewentualnej mediacji itd., lecz przede wszystkim od terminów rozpraw, które wyznacza sąd. Jeżeli strony są zgodne co do wszelkich aspektów związanych z rozwodem, rozwód może zakończyć się już na pierwszym terminie rozprawy.

 • Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

  Jeżeli rozwiedziony małżonek chciałby powrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, może nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, przed kierownikiem tego urzędu, stosowne oświadczenie. Opłata od złożenia oświadczenia do powrocie do poprzedniego nazwiska, wynosi 11 zł.

Sprawy spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

  Prawomocne, wydane przez sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku pozwala spadkobiercy na wykazanie, że przysługują mu wynikające z dziedziczenia prawa.

  Podobną moc ma akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Powyżej wskazane dokumenty pozwolą np. na wpisanie spadkobiercy do księgi wieczystej nieruchomości jako właściciela czy też wezwanie dłużnika spadkodawcy do zapłaty długu.

  Jeżeli mamy do czynienia z dziedziczeniem przez kilku spadkobierców, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które określa w jakim ułamku dziedziczy każdy ze spadkobierców, otwiera także drogę do przeprowadzenia działu spadku. Nie należy zapominać również o obowiązkach podatkowych, które wiążą się ze stwierdzeniem nabycia spadku – należy przedstawić we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

  Osoby zaliczające się do tzw. „zerowej” grupy podatkowej, jeżeli złożą to oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, będą zwolnione od zapłaty podatku od spadku.

 • Ile kosztuje sprawa spadkowa w sądzie?

  Jeżeli chodzi o sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, to jej koszty kształtują się następująco:

  • Opłata stała od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (po jednej osobie) – 50 zł,
  • Opłata za wpis w rejestrze spadkowym – 5 zł,
  • Jeżeli od śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się także oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 50 zł od każdej osoby, która to oświadczenie składa.

  W sprawie o dział spadku, trzeba ponieść następujące koszty:

  • Opłata stała od wniosku o dział spadku – 500 zł, a jeżeli wniosek o podział jest zgodny – 300 zł;
  • Jeżeli dział spadku wiąże się ze zniesieniem współwłasności, to opłata stała wynosi odpowiednio 1000 zł lub 600 zł.

  Jeżeli wnioskodawca chce, aby w sprawie spadkowej reprezentował go profesjonalny pełnomocnik, do powyższych opłat należy także doliczyć 17 zł opłaty skarbowej od udzielonego adwokatowi pełnomocnictwa oraz umówione z adwokatem wynagrodzenie.

  Należy również pamiętać, że każda sprawa, w zależności od stanu faktycznego i stanowiska stron, może generować również dodatkowe koszty, np. koszt opinii biegłych.

 • Jakie dokumenty do sprawy spadkowej?

  Do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należy skompletować następujące dokumenty:

  • Skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • Odpowiednie akty stanu cywilnego (np. małżonek spadkodawcy musi załączyć odpis aktu małżeństwa, dziecko spadkodawcy – odpis aktu urodzenia, zamężna córka spadkodawcy – odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa itd.),
  • Oryginał testamentu – jeżeli został sporządzony.

  Do wniosku o dział spadku należy załączyć:

  • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – jeżeli były sporządzone,
  • Jeżeli wcześniej nie przeprowadzono postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, należy załączyć dokumenty jak do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
  • Dokumenty dotyczące poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku, np. odpis księgi wieczystej nieruchomości, kartę pojazdu itd.

  Trzeba również pamiętać o załączeniu dowodu uiszczenia opłaty od wniosku.

 • Kto ponosi koszty w sprawach spadkowych?

  Zarówno sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, jak i o dział spadku, toczą się w trybie nieprocesowym. W postępowaniach nieprocesowych panuje zasada, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

  Jednakże, zgodnie z art. 520 § 2 k.p.c., w sytuacji gdy uczestnicy postępowania nieprocesowego są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub ich interesy są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości.

  To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Dodatkowo, jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Sprawy karne

 • Co to jest wyrok nakazowy?

  Wyrok nakazowy wydawany jest w postępowaniu nakazowym. Ten tryb postępowania dotyczy spraw, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, a jednocześnie okoliczności sprawy pozwalają na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny, a także okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

  Wyrok nakazowy wydany zostanie na posiedzeniu bez udziału stron. Wyrok nakazowy nie może być wydany w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz w przypadkach, gdy oskarżony musi mieć obrońcę (gdy nie ukończył 18 roku życia, jest głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona lub zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny). Wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia.

  Odpis wyroku nakazowego zostanie doręczony oskarżonemu (i jeżeli ma obrońcę – również obrońcy) wraz z odpisem aktu oskarżenia oraz z pouczeniem przytaczającym przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia odwołania od wyroku nakazowego – czyli sprzeciwu – oraz o skutkach jego niewniesienia.

  Środek odwoławczy od wyroku nakazowego – sprzeciw – może być wniesiony przez oskarżonego oraz oskarżyciela do sądu, który wydał wyrok nakazowy w terminie zawitym 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony skutecznie (tj. w terminie i przez osobę uprawnioną), wyrok nakazowy utraci moc.

  Sprawa będzie rozpoznawana wówczas na zasadach ogólnych. Sąd, który będzie rozpoznawał sprawę, nie jest związany treścią wyroku nakazowego. Jeżeli oskarżony nie wniesie sprzeciwu, wyrok nakazowy staje się prawomocny.

 • Kto to jest oskarżyciel posiłkowy?

  Pokrzywdzony przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego nie jest stroną postępowania karnego – może zyskać przymiot strony dopiero wtedy, gdy złoży oświadczenie, że chce występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

  Termin na złożenie oświadczenia o chęci działania w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

 • Jak odzyskać prawo jazdy?

  Jeżeli prawo jazdy zostało odebrane na okres do roku, to po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy należy złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania albo w starostwie powiatowym.

  Wniosek należy opłacić – opłata za zwrot prawa jazdy wynosi 50 gr, a jeżeli w okresie zatrzymania prawo jazdy straciło ważność, zostanie wydane nowe prawo jazdy – wtedy opłata wyniesie 100 zł i 50 gr. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty, a także – jeżeli to niezbędne – orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.

  Do odbioru prawa jazdy niezbędny jest również ważny dokument tożsamości. Jeżeli prawo jazdy jest nadal ważne i przedstawiono niezbędne zaświadczenia lekarskie, prawo jazdy wydawane jest od razu po złożeniu wniosku.

  W pozostałych przypadkach czas oczekiwania trwa do 7 dni. Jeżeli jednak prawo jazdy zostało zatrzymane na czas dłuższy niż rok, niezbędne będzie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, możliwe będzie jego odzyskanie.

  Należy także pamiętać, że w razie odmowy zwrotu prawa jazdy, w terminie 14 dni przysługuje odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem urzędu, który odmówił zwrotu prawa jazdy.

 • Ile kosztuje porada prawna w sprawie karnej?

  Stawka za udzielenie porady prawnej zależy przede wszystkim od stopnia zawiłości sprawy i ilości dokumentów, z jakimi musi zapoznać się adwokat przed udzieleniem porady.

  Standardowy koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 150 do 300 zł netto. Jeżeli klient zdecyduje się na powierzenie prowadzenia całości sprawy adwokatowi, koszt udzielonej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie