Podwyższenie alimentów a inflacja

Pieniądze na podwyższone alimenty

Inflacja osiągnęła już kilkanaście procent, co sprawia, że jest aktualnie na najwyższym poziomie od 1997 roku. Kryzys odczuwa coraz większy odsetek Polaków, koszty życia stale rosną, windują więc także koszty utrzymania dziecka. Biorąc pod uwagę te czynniki wydaje się, że zwiększenie kwoty alimentów jest zupełnie zasadne. Jak wygląda to ze strony prawnej, czy inflacja stanowi słuszną przesłankę ku wnioskowaniu o podwyższenie alimentów? Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych oraz jak, gdzie i kiedy wnioskować o jej zmianę?

Od czego zależy wysokość alimentów?

Alimenty są świadczeniami na rzecz osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek zapewnienie im środków spada na ich bliskich. W Polsce zasady i zakres świadczeń alimentacyjnych reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (Art. 133. k.r.o.)

Nie istnieje żaden taryfikator alimentacyjny, a wnioskować można właściwie o dowolną kwotę. Zasądzona wysokość alimentów uzależniona jest od kwestii podstawowych potrzeb dziecka, a także możliwości zarobkowych i majątkowych świadczącego, przy czym pod uwagę brane są aspekty takie jak stan zdrowia, wiek, czy wykształcenie.

Wartością nadrzędną jest jednak dobro dziecka. Zgodnie z prawem, dziecko powinno żyć na takim samym poziomie jak jego rodzice.

Jeżeli zasądzona kwota nie jest zadowalająca, można wtedy ubiegać się o jej zmianę. W tym celu należy złożyć odpowiedni pozew, który składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub powoda.

Średnia wysokość alimentów – czy zarobki wpływają na kwotę alimentów?

Na wysokość alimentów wpływają zarobki możliwe, a nie rzeczywiste. Dlatego przed podjęciem działania na drodze prawnej, należy przygotować informacje dotyczące możliwości zarobkowych świadczącego – opisać wykształcenie, miejsca pracy itd.

Przydać mogą się także przykładowe oferty pracy dla osób o posiadanych przez niego kwalifikacjach.

Przepisy prawa rodzinnego nie określają minimalnych alimentów, nieoficjalnie przyjmuje się jednak, iż jest to kwota 500 złotych. Śledząc orzecznictwo polskich sądów przyjąć można, że na rzecz dziecka zasądza się średnio 20-25% dochodu.

Stąd wysokość alimentów na przykład przy zarobkach wynoszących 3000 zł netto wynosić może około 700 złotych.

Warto nadmienić, że na wysokość świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+.

Nie wpływają na nie także również inne świadczenia pomocowe, takie jak na przykład zasiłek rodzinny czy świadczenia pomocy społecznej.

Argumenty do podwyższenia alimentów. Czy można uzasadnić to inflacją?

O zmianę kwoty świadczenia alimentacyjnego mogą wnioskować obie strony. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znaleźć można taki zapis:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (Art. 138. k.r.o.).

Uzyskać wyższe alimenty można za pomocą pozwu o podwyższenie alimentów, co przysługuje osobom które uregulowały kwestię obowiązku alimentacyjnego na drodze sądowej, a więc wcześniej musiało dojść do wydania wyroku zasądzającego alimenty.

Jeśli tak się nie stało, można złożyć pozew o alimenty na dziecko.

Podwyższanie alimentów jest możliwe w przypadku, gdy istnieją co do tego uzasadnione powody, takie jak zmiany w sytuacji finansowej alimentującego lub zmiany potrzeb alimentowanego.

Wiele państw, w tym Polska, uwzględnia inflację jako jeden z czynników, które mogą skłonić sąd do podwyższenia alimentów. Inflacja to ogólny wzrost poziomu cen, co oznacza, że pieniądze tracą swoją wartość w miarę upływu czasu.

W takim przypadku, aby zapewnić alimentowanemu taki sam poziom życia, jaki miał w momencie orzekania o alimentach, konieczne jest podwyższenie ich wysokości.

Strona wnosząca o wyższe alimenty powinna uzasadnić swój wniosek tym, że istnieją uzasadnione powody do ich podwyższenia, w tym chociażby wzrost inflacji.

Warto jednak pamiętać, że inflacja nie jest jedynym czynnikiem, który może skłonić sąd do podwyższenia alimentów.

Inne ważne argumenty to zmiana sytuacji zawodowej lub finansowej którejś ze stron, zmiana potrzeb alimentowanego, czy inne zmiany dotyczące okoliczności, które wpłynęły na wysokość alimentów wcześniej orzeczonych.

Pozew o podwyższenie alimentów z powodu inflacji – jak go napisać?

Aby wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, należy złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie.

Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. pismo procesowe, a więc także pozew o podwyższenie alimentów powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną.

Jeśli chcesz samodzielnie napisać pozew o podwyższenie alimentów, powinieneś pamiętać o kilku ważnych krokach:

 • Wstęp: Napisz krótkie wprowadzenie, w którym wyjaśnisz cel swojego pozwu i powołasz się na odpowiednie przepisy prawne, na których opierasz swój pozew, np. na art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • Informacje o stronach: Zawrzyj krótkie informacje o powodzie (zazwyczaj dziecku reprezentowanym przez rodzica) oraz pozwanym;
 • Przesłanki: Wskazujące na potrzebę podwyższenia alimentów, np. wzrost kosztów utrzymania, zmiany w sytuacji materialnej wnoszącego pozew lub osoby zobowiązanej do pełnienia świadczenia;
 • Żądanie: Precyzyjnie określ swoje żądanie, np. „żądam podwyższenia alimentów na dziecko z obecnych 500 zł do 800 zł miesięcznie”;
 • Uzasadnienie: Szerzej uzasadnij swoje żądanie, wskazując na konkretne okoliczności i fakty, które wpłynęły na potrzebę podwyższenia alimentów, załączając materiał dowodowy w postaci: umowy najmu, rachunków za media, czy chociażby paragonów związanych z codziennymi wydatkami;
 • Zakończenie: Zakończ pozew prośbą o rozpatrzenie sprawy i uwzględnienie zawartych w nim informacji.

Pamiętaj, że pismo powinno być napisane w jasny i zrozumiały sposób, aby sąd mógł łatwo zrozumieć Twoją sytuację i uzasadnienie.

Możesz także skorzystać z gotowych wzorów, które dostępne są w internecie.

Jednak to skorzystanie z pomocy adwokata podczas pisania pozwu, może okazać się bardzo pomocne. Adwokat:

 • dostarczy wiedzy, co pozwoli na przedstawienie wniosku w sposób  kompletny i zgodny z prawem;
 • oceni Twoją sytuację finansową i rodzinną, a także sytuację drugiej strony, co pozwala na lepsze przedstawienie argumentów;
 • pomoże w negocjacjach z drugą stroną i doradzi, jakie kroki warto podjąć, aby osiągnąć najlepsze rezultaty;
 • poprowadzi sprawę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Po wszczęciu sprawy sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe, w trakcie którego strony będą miały okazję przedstawić swoje argumenty. W trakcie procesu możliwe jest także przesłuchanie świadków.

Po zakończeniu procesu sąd wyda wyrok, w którym zadecyduje, czy alimenty zostaną podwyższone, a jeśli tak, to o jaką kwotę.

Jak wygląda sprawa o podwyższenie alimentów w sądzie?

Jeśli chcesz podać inflację jako jeden z argumentów zmiany wysokości alimentów, powinieneś przedstawić dowody dokumentujące wzrost kosztów utrzymania na skutek powszechnego wzrostu  cen.

Możesz użyć statystyk dotyczących podwyżek cen żywności, ubrań, opłat za mieszkanie i innych wydatków związanych z utrzymaniem. Możesz również przedstawić dowody na wzrost kosztów opieki zdrowotnej i edukacji.

Ważne jest, aby osoba składająca wniosek o podwyższenie alimentów była dobrze przygotowana do rozprawy i posiadała wszystkie potrzebne dowody i argumenty.

Mogą to być np. dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji finansowej, zmianę potrzeb alimentującego itp.

Po złożeniu pozwu sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie strony przedstawiają swoje argumenty i dowody. Sąd analizuje zebrany materiał i podejmuje decyzję, która może być zaskarżona do sądu wyższej instancji.

Podczas rozprawy sądowej możesz zostać zapytany o twoje obecne dochody, koszty utrzymania oraz aktualne wydatki.  W trakcie rozprawy mogą pojawić się także pytania o Twoje plany na przyszłość i o to, czy oczekujesz zmiany w twoich finansach.

W każdym przypadku konieczna jest indywidualna ocena sytuacji, a decyzja sądu zależy od wielu czynników, dlatego korzystna jest konsultacja z prawnikiem przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

Jak długo trwa sprawa o podwyższenie alimentów? Od momentu złożenia wniosku do pierwszej rozprawy mijają średnio 2-3 miesiące. O ile stronom uda się dojść do porozumienia, sprawa może się zamknąć w tym czasie.

W przeciwnym wypadku, gdy sprawa trafi do sądu II instancji, czas od złożenia pozwu do wydania prawomocnego wyroku może się znacznie wydłużyć. Dlatego istotnym jest, aby zawrzeć w pozwie wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych na czas postępowania.

Ile kosztuje sprawa o podwyższenie alimentów? Jeśli chodzi o koszty sprawy o podwyższenie alimentów, gdy jesteś stroną dochodzącą podwyższenia alimentów, jesteś zwolniony od opłat sądowych.

Kwota zamknie się więc w tym przypadku w opcjonalnych opłatach za usługi prawne.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie o podwyższenie alimentów skontaktuj się z naszą kancelarią.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie